Chuyển tới nội dung

Cáp bù nhiệt

Cặp nhiệt điện hay cáp bù được sử dụng để kết nối cảm biến nhiệt độ với điểm đo. Vật liệu dẫn điện được sử dụng phải có cùng điện áp nhiệt điện với cảm biến.

AGL Typ KCA Li2G2G

Part name: Li2G2G 2X1.5 NiCr/Ni WH/GN, AGL Li2G2G 4X1.5 NiCr/Ni WH/GN

Li7YC7Y

Part name: Li7YC7Y 2X2X0.75 SoNiCRENi WH/GN